شماره های تماس با طراحی سایت مشهد
پست الکترونیک طراحی سایت مشهد

طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ

چنانچه قصد ارائه اطلاعاتی مکتوب یا مصور را دارید،  همچنان استفاده از انواع کاتالوگ بهترین ابزار است کاتالوگ ها دارای انواع

گسترده ای از شکل ها و فرم ها هستند.  ساده ترین فرم آن  یک برگه یک روست شکل های مفصل تر کاتالوگ ها نیز دارای جلد

و تعداد صفحات زیاد است همین طور انواع دیگری از کاتالوگ هستند که دارای تاهای پیچیده ای هستند و همگی در یک قالب جا

می گیرند و هدف واحد آن ها معرفی محصولات تاریخچه، دوره های آموزشی و رساندن اطلاعاتی از این دست است


کاتالوگ وسیله ای برای بیان، آموزش و یا دستورالعمل استفاده از یک دستگاه یا کالا می باشد و یا به بیانی دیگر،در کاتالوگ

بیشتر از آنکه جنبه تبلیغاتی آن مطرح باشد، جنبه آموزشی آن مورد تاکید و توجه است.

 

طراحی کاتالوگ نیز نسبت به مقدار و حجم اطلاعات صورت میگیرد و تعداد صفحه هر چقدر هم که زیاد باشد تاثیری در چارچوب

و قوانین طراحی کاتالوگ ندارد. حال با توجه به نکته فوق، طراحی کاتالوگ نیز باید نسبت به هدف کاتالوگ صورت پذیرد تا علاوه

بر انتقال آسان موضوع زیبایی خاص خود را نیز حفظ کند.